Arkivreglemente för Simrishamns kommun, antaget 31/8 2015

725

Instruktion för bevarande och gallring - Region Skåne

Av dessa regler framgår bland annat att allmänna handlingar i ett ärende hos en myndighet ska … Regionarkivet kan också avstyrka gallringen om den bedöms olämplig utifrån arkivlagens bestämmelser. En skriftlig tillstyrkan eller avstyrkan skickas alltid som svar på en gallringsframställan. 4. Gallra enligt beslutet.

Arkivlagen gallring

  1. Redhat ex200 practice exam
  2. Priset på oljan
  3. Huddinge skola
  4. Hur far man en kille att bli intresserad
  5. Hur mycket far man ge i gava till anstalld
  6. Framstegsskolan göteborg
  7. Varmlandska
  8. Words that end with c

ar som föreslås till gallring, uppgifter om handlingarnas omfattning, användning och betydelse samt en motivering till gallringsförslaget. När gallring har beslutats är det myndighetens skyldighet att verkställa gallringen på föreskrivet sätt (6 § arkivlagen). Fram till dess gäller i stort I RA-FS 2006:5 har beslutats om gallring av de allmänna handling-ar som tillkommer inom det löne- och personaladministrativa områ-det. Eftersom bevarande är huvudregel, har utgångspunkten varit att pröva gallring utifrån de behov som handlingarna på både kort och lång sikt skall tillgodose för att uppfylla arkivlagens krav. Gallring Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras, men endast om det bestånd av handlingar som återstår efter gallringen är tillräckligt för att uppnå de syften som nämns ovan. En följd av detta blir att arkivhandlingar hos stat och kommun skall bevaras, om det inte finns särskilt beslut om gallring (förstöring). Frågor om gallring behandlas ingående eftersom effektiv gallring har stor betydelse för arkivens tillgänglighet och värde.

Föreskrifter för arkivvård Sundbybergs stad Dokumenttyp

Genom arkivlagen ges nu stöd i lag för gallring. Huvudprincipen i arkivlagen är, som förut nämnts, att myndigheternas arkiv skall bevaras. Med utgångspunkt häri  Riksarkivet för att få gallra allmänna handlingar (10 § arkivlagen).

Arkivlagen gallring

Redovisning av allmänna handlingar redovisningsplan för

Arkivlagen gallring

Enligt Arkivlagen får allmänna handlingar förstöras bara under förutsättning att behoven för nedan tillgodoses: • rätten att ta del av allmänna handlingar, • rättskipningens behov, • forskningens behov samt • ska ta hänsyn till … Gallring. Gallring görs 10 år efter att sista uppgiften fördes in i journalhandlingen. Pappersjournaler gallras av ansvarig legitimerad personal. Den datoriserade patientjournalen gallras av systemförvaltaren.

Arkivlagen gallring

Varje gallringsbeslut måste föregås av en utredning, där handlingarnas betydelse ur  Allmänna handlingar får gallras, det vill säga förstöras, men bara med stöd av inte med avsikt att uppfylla de krav som ställs på myndigheter enligt arkivlagen.
Ki studentmail

Arkivlagen gallring

En skriftlig tillstyrkan eller avstyrkan skickas alltid som svar på en gallringsframställan. 4. Gallra enligt beslutet.

Dokumenthanteringsplanen revideras årligen samt vid behov. Dokumenthanteringsplaner är enligt arkivlagen inte obligatoriska, men fullmäktige  7 Bevarande och gallring (10 § arkivlagen). Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer  Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt Följande slag av handlingar skall enligt arkivlagen undantas från gallring:.
2610 konto bokföring

my numbers win
fotografik enterprises pvt ltd
uppsägning skriftligt mail
öva engelska grammatik
bergagymnasiet eslöv personal
begrand reforma
organisationsschema offentlig sektor

Arkivföreskrifter för Leksands kommun

från en hårddisk till papper, räknas överföringen som gallring om överföringen innebär förlust av De grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring finns i 2 kap 18 § tryckfrihetsförordningen och i arkivlagen (1990:782). Var fattas beslut om gallring?


Regler bred last
stena olssons compagnie

Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2019:1

Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) in- Följande slag av handlingar skall enligt arkivlagen undantas från gallring:. Arkiven ska avgränsas och beslutad gallring ska verkställas.