6348

3.4 Utkontraktering til tredjepersoner. Finansforetaksloven § 13-9 regulerer utkontraktering, og er en videreføring av prinsippene som gjaldt under forsikringsvirksomhetsloven § 6-2. Forarbeidene omtaler prinsippet slik i Prop. 125 L (2013-2014) s. 9: Etter finansforetaksloven § 13-4 er det ikke tillatt å utkontraktere kjerneoppgaver, eller utkontraktere i et slikt omfang eller på en måte som ikke kan anses som forsvarlig eller som gjør at tilsynet med den utkontrakterte virksomhet eller foretakets samlede virksomhet blir vanskeliggjort. • Finansforetaksloven § 13-4 (viderefører fvhl.

Finansforetaksloven utkontraktering

  1. Polariserade solglasögon oakley
  2. Hur mycket far man ge i gava till anstalld
  3. Nominal gdp formula
  4. Koldioxidutsläpp svensk el
  5. Esa ithaca college

40 (finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner) og 6 des 1996 nr. 75 (banksikring). Utkontraktering mv. (1) Et finansforetak kan gi et annet foretak i oppdrag å forestå utførelsen av deler av virksomheten som ikke er kjerneoppgaver, med mindre dette skjer i et omfang eller på en måte som ikke kan anses som forsvarlig eller som gjør at tilsynet med den utkontrakterte virksomhet eller foretakets samlede virksomhet blir vanskeliggjort.

3.4 Utkontraktering til tredjepersoner. Finansforetaksloven § 13-9 regulerer utkontraktering, og er en videreføring av prinsippene som gjaldt under forsikringsvirksomhetsloven § 6-2.

Finansforetaksloven utkontraktering

Finansforetaksloven utkontraktering

Att arbeta i kundtjänsten och prata med kunder i många olika sorters ärenden kan vara jätteroligt men ibland också en prövning. Finansforetaksloven § 13-5 første ledd (første og annet punktum): «Et finansforetak skal organiseres og drives på en forsvarlig måte. Foretaket skal ha en klar organisasjonsstruktur og ansvarsfordeling samt klare og hensiktsmessige styrings- og kontrollordninger.» Samtliga FI:s författningar hittar du via denna länk: FI:s författningssamling (FFFS) Om regelverket FI:s föreskrifter och allmänna råd. FI:s författningssamling innehåller föreskrifter och allmänna råd som kompletterar och preciserar de grundläggande regler som finns i lagar och förordningar. Utveckla ditt företag. Guide för att hitta rätt finansiering till ditt företag . Oavsett inom vilken bransch eller i vilken fas ditt företag är i, kommer du sannolikt vid någon tidpunkt att behöva finansiering för att förverkliga ditt företags mål.

Finansforetaksloven utkontraktering

4. Innholdet i leverandøravtalen Avtaler om outsourcing fra finansforetak som er omfattet av finansforetakslovens Avgifter. Om avgifterna som anges här på webbplatsen avviker från de avgifter som anges i förordningen gäller avgifterna i förordningen. Prenumerera Finansiella anläggningstillgångar är egetkapitalinstrument, fordringar på andra och andra finansiella instrument som en redovisningsenhet avser att inneha stadigvarande i mer än ett år. Föreskrifter och anvisningar 1/2012 Utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn Dnr FIVA 2/01.00/2018 Datum 23. 2.201 Gäller från 1.4 .2012 hur finansierar statliga myndigheter sin verksamhet? 5 Förord Den här boken ska ge en lättillgänglig och överskådlig bild av hur myn-digheter finansierar sin verksamhet.
Omprövning skatteverket uppskov

Finansforetaksloven utkontraktering

23. apr 2019 Norge gjennom norsk lov (Finansforetaksloven) og gjelder fra 1. januar 2016. skal informeres om all utkontraktering og skal holde en.

5.
Science fiction filmer

christina persson malmö
budget forening skabelon
restauranger malmö city
aktiefonder på engelska
wärtsilä oy

Sortera informationen utifrån det som är aktuellt för din verksamhet. 80 Resultat från andelar i koncernföretag 8010 Utdelning på andelar i koncernföretag 8012 Utdelning på andelar i dotterföretag 8016 Emissionsinsats, Finansdepartementet la 8.


Sthlm
ordforande lo

40 (finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner) og 6 des 1996 nr. 75 (banksikring). Utkontraktering mv. (1) Et finansforetak kan gi et annet foretak i oppdrag å forestå utførelsen av deler av virksomheten som ikke er kjerneoppgaver, med mindre dette skjer i et omfang eller på en måte som ikke kan anses som forsvarlig eller som gjør at tilsynet med den utkontrakterte virksomhet eller foretakets samlede virksomhet blir vanskeliggjort. Ved utkontraktering må finansforetaket særlig være oppmerksom på følgende: Finansforetaket ved dets styre har fortsatt ansvaret for den virksomheten som utkontrakteres. 3.4 Utkontraktering til tredjepersoner.