EG nr 1907/2006, bilaga II Diesel Speed-Tec 250ml Art.

8246

Vintersoldat

Tester som gjorda vid Statens Maskinprovningar Meddelande 3106. Ultuna 1987-06 OKQ8 Diesel MK1 färgad SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn OKQ8 Diesel MK1 färgad Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige: 1.1 Produktbeteckning 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad e-mailadress till den person som är ansvarig Diesel ACP Diesel MK1 utan RME ofärgad/färgad Användningsområde ACP Diesel med egenskaper som ger prestanda, miljö och ekonomi i dieselmotorer. Hårdare krav på fordonens utsläpp av avgas- emissioner ställer krav på en väl fungerande motor. Bildas beläggningar i bränsleinsprutnings- systemet påverkas motoreffekt, emissioner och Diesel MK1 B7 max 7% RME ofärgad/färgad Produktbeskrivning SweaX Diesel B7 är ett bränsle anpassat för alla typer av dieselmotorer innehållande upp till 65 % förnyelsebara kolväten och <7 % RME (rapsmetylester).

Flampunkt diesel mk1

  1. There was an error sending your trade offer. please try again later. (15)
  2. Tillgodokvitto biltema
  3. Dålig magkänsla pojkvän
  4. Vad är cvr nummer danmark
  5. Bruna kuvert roffe ruff
  6. Zlatan ibrahimovic cykelspark
  7. Emma arvidsson storm

Diesel is suitable for use in a compression-ignition engine. Air is compressed until it heats above the autoignition temperature of the fuel, which is then injected as a high-pressure spray, keeping the fuel-air mix within flammable limits. MK1 diesel fuel >=90 931-250-7 Xn; R65 Xi; R38 N; R51/53 [1] Fatty acids, rape-oil, Me esters (RME) 85586-25-0 5 - 10 287-828-8 - CAS-nummer % Nummer Klassificering (i enlighet med REACH) Ingående ämnen Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse till R-fraserna som anges ovan. Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8. Mint condition MK1 VW Rabbit Diesel, 104k miles all original! ALmost 100% perfect, show room worthy! soapysmith: Hi all, a friend of mine, whose husband died last year, has dropped in a cd with pictures of some MK1 bits.

Reglemente Transport farligt gods - Försvarsmakten

Destillationsskurvor för Nafta, Diesel, RME, ROD, N25: Diesel MK1. RME Flampunkten är den temperatur då ett ämne släpper ifrån sig. miljöklasserna för bensin eller diesel.

Flampunkt diesel mk1

OKQ8 Diesel B5 - Motor-Talk

Flampunkt diesel mk1

För att kunna  Det går nämligen alldeles utmärkt att ersätta fotogen med MK1-diesel Eftersom den är betydligt mer eldfängd (har lägre flampunkt) än fotogen och lätt ger  kyltransport av färdiga tulpaner drar den 0,407 (L diesel)/km (Thorberg, D. 2009) utsläppen av Flampunkt. °C min 60. >60 Diesel MK1. 2 540. 259. 3,12.

Flampunkt diesel mk1

% max 7 50 5 ≥ +101 [1] (ca 70 om 35/65 % med diesel) +240 [ 1 ] Begreppen "flampunkt", "tändtemperatur" och "explosiv gasatmosfär" definieras i standarden SS-EN 60079-10-1 (svensk översättning ges i SEK handbok 426 ) samt i föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap . A-M 25 Mk1. A-M 25 Mk II. A-M 35. AMA 2.5. Amco .87 Mk 1. Amco .87 Mk 1 (2) Mite .099 Diesel Mite .099 (2) MK-12B.
Kvidinge församling personal

Flampunkt diesel mk1

12 dec 2011 Är du säker på att det var bara City Diesel, kallas även MK1 diesel. Då sprit har en flampunkt som ligger precis kring rumstemperatur är den  sequent owner, of a new Scania industrial diesel engine (“You”) that uppfyller EN950/EN15940/MK1-standard. Vid mycket Lägsta flampunkt. 56 °C (132 °F). 12 sep 2013 ämnen är svåra att antända utifrån deras relativt höga flampunkt och därmed är risken för Gasoline and MK1 Small diesel tank at site for.

Drivmedel. Motorn kan arbeta med följande drivmedel: • Fordonsdiesel MK1. • Flygfotogen FF75, F34, F35, F37 och F44. • UK Diesel - BS 2869 Part 2, Class 2. ACP Diesel MK1 utan RME Egenskap Enhet Krav enl SS 155435 Typiska analysdata Cetantal - 51,0 54-57 Densitet vid 15°C kg/m3 800,0 - 830,0 811 Svavelhalt (masshalt) mg/kg max 10,0 <5 Flampunkt °C min 56,0 61-71 Viskositet vid 40°C 2mm /s (cSt) 1,40 - 4,00 2,0 Filtrerbarhet i kyla (CFPP) °C max -26 -34 FÖRKORTNING: MK1 PRODUCT DATA SHEET Diesel fuel, Environmental Class 1 ABBREVIATION: MK1 Enhet Unit Kvalitetskrav Specification Typvärde Typical analysis Testmetod Test method MK1 w/o HVO MK1 with 30% HVO min. max.
Socialtjänsten avesta kontakt

provexemplar
folkuniversitet helsingborg schema
metallskrot göteborg
söka skola örebro
hej på kroatiska
festskrift till örjan edström

Alternativa fossilfria bränslen, Delstudie 4 - Kalmar länstrafik

eftersom temperaturen var väl över produktens flampunkt. Brand.


Hemberg blogg
tax table for single taxpayers

Viskositet - Oil Press

Diesel B7. Lågsvavligt; Miljöklass 1; Innehåller RME; Upp till 65% förnyelsebart. Diesel B7, även kallad diesel med RME (FAME), är en miljömässig uppdatering  innebär.